Prezentare

                       Directia pentru Cultura  a Municipiului Bucuresti este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii.
                       Directia îndeplineste, la nivelul municipiului Bucuresti, atributiile Ministerului Culturii  în domeniul culturii si  protejarii patrimoniului cultural national.
                       Activitatea Directiei este condusa pe plan local de catre prefectul municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile  art. 4, alin. (1), din Legea nr. 340/2004 privind prefectul  si institutia prefectului - republicata
                     Directia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor art. 16,   alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National  modificata si completata prin  Hotarârea Guvernului  nr. 21 din 16 ianuarie 2013 si în conformitate cu legislatia româna în vigoare .
 
Principalele atributii :
 

(1) Directiile judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

a. îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

b. colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;

c. participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

d. solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii , de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

e. controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

f.  îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

 Ultima actualizare: 31.07.2015
Lista completa